GDPR

 

CEREBRUM TEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

CEREBRUM TEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen şekilde veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

 

a)      İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki
sebepler kapsamında kimlik,
iletişim, finansal bilgiler,
fiziksel mekân güvenliği, hukuki işlem, müşteri
işlem, işlem güvenliği
veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir


 

 

b)     Kişisel Ve

[rilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerinin sunulması kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçleri kapsamında lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması
 • Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimize, kampanya ve promosyonlara yönelik bilgilendirme yapılması amacıyla paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden tarafınızla iletişim kurulması
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim, [●] verilerinizin ofis araçları yazılımları ve uygulamalarının (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi’nin yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim, [●] verilerinizin çevrimiçi toplantıların organize edilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim, [●] verilerinizin Şirketimiz sistemlerine uzaktan erişim sağlanabilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

 

c)                İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

 

 

d)   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilebilmesi kapsamında KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak elektronik ortamda e-posta, telefon, internet sitesi, sosyal medya ve fiziki ortamda fuar/seminer ziyaretleri ile doldurduğunuz form/belge/senet üzerinden toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçleri kapsamında lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 

Açık rızanıza dayalı olarak;

 • Açık rızanızın varlığı halinde Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması
 • Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimize, kampanya ve promosyonlara yönelik bilgilendirme yapılması amacıyla paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden tarafınızla iletişim kurulması
 • Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin ofis araçları yazılımları ve uygulamalarının (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi’nin yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması
 • Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin çevrimiçi toplantıların organize edilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.
 • Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin Şirketimiz sistemlerine uzaktan erişim sağlanabilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

 

e)      KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

 • “KONUTKENT MAH. 3028 CAD. NO: 8 C İÇ KAPI NO: 393 ÇANKAYA/ANKARA” adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

AÇIK RIZA METNİ

 

Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerinizin Cerebrum Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?

 

 

Evet

Hayır

Ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile aşağıda belirtilen iletişim tercihleriniz üzerinden iletişim bilgilerinize, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılması

  

Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin ofis araçları yazılımları ve uygulamalarının (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi’nin yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

  

Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin çevrimiçi toplantıların organize edilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

  

Kimlik, iletişim, [●] verilerinizin Şirketimiz sistemlerine uzaktan erişim sağlanabilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı [●] yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

  

 

 

Adı-Soyadı

:

Tarih

:

İmza

 

E-posta

SMS

Telef